Ermoute/Ermouthi (‘rnnwtt’, Renenutet)

10265497_798427790185936_8170542774426786033_o
Shrine of Ermouthi/Ermoute (“Rnnwtt”, also called “Thermouthi ” from “t3-Rnnwtt”)
on the outside of the Temple of Ermouthi, Sobek, and Horus at Narmouthi (Nw.t-Rnnwtt, the “City of Ermouthi”),
in the Piam/Phiom region (p3-ym)

-THE FOUR HYMNS OF ISIDOROS TO THE GODDESS ISIS-ERMOUTHI-
from the Temple of Ermouthi, Sobek, and Horus at Narmouthi (Nw.t-Rnn.t, the “City of Ermouthi”) in the Piam/Phiom region

-First Hymn:

πλουτοδότι βασίλεια θεῶν, Ἑρμοῦθι ἄνασσα,
παντοκϱάτειρα, τύχη ἀγαθή, μεγαλώνυμε Ἶσι,
Δηοῖ ὑψίστη, ζωῆς εὑρέτρια πάσης,
παντοίων ἔργων ἐμέλησέ σοι, ὄφρ’ ἀναδοίης
ἀνθρώποισι βίον τε καὶ εὐνομίην τε ἅπασι,
καὶ θεσμοὺς κατέδειξας, ἵν’ εὐδικίη τις ὑπάρχῃ,
καὶ τέχνας ἀνέδωκας, ἵν’ εὐσχήμων βίος εἴη,
καὶ πάντων τε φύσιν εὐανθέα εὕρεο καρπῶν.
σοῦ τε χάριν συνέστηχ’ ὁ πόλος καὶ γαῖα ἅπασα
καὶ πνοιαὶ ἀνέμων καὶ ἥλιος ὁ γλυκυφεγγής.
σῆι δυνάμει Νείλου ποταμοὶ πληροῦνται ἅπαντες,
ὥρηι ὀπωρινῆι, καὶ λαβρότατον χεῖθ’ ὕδωρ
γαῖαν πᾶσαν ἔπι, ἵν’ ἀνέγλιπος καρπὸς ὑπάρχῃ.
ὅσσοι δὲ ζώουσι βροτοὶ ἐπ’ ἀπείρονι γαίηι,
Θρᾷκες καὶ Ἕλληνες, καὶ ὅσσοι βάρβαροί εἰσι,
οὔνομά σου τὸ καλόν, πολυτίμητον παρὰ πᾶσι,
φωναῖσι φράζουσ’ ἰδίαις, ἰδίαι ἐνὶ πάτρηι.
Ἀστάρτην Ἄρτεμίν σε Σύροι κλῄζουσι Ναναίαν
καὶ Λυκίων ἔθνη Λητοῦν καλέουσιν ἄνασσαν,
μητέρα δὴ κλῄζουσι θεῶν καὶ Θρήϊκες ἄνδρες,
Ἕλληνες δ’ Ἥρην μεγαλόθρονον ἠδ’ Ἀφροδίτην,
καὶ Ἑστίαν ἀγαθήν, καὶ Ῥεῖαν, καὶ Δήμητρα,
Αἰγύπτιοι δὲ Θιοῦιν, ὅτι μούνη εἶ σὺ ἅπασαι
αἱ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ὀνομαζόμεναι θεαὶ ἄλλαι.
δεσπότι, οὐ λήξω μεγάλην δύναμίν σου ἀείδων,
σώτειρ’ ἀθανάτη, πολυώνυμε, Ἶσι μεγίστη,
ἐκ πολέμου ῥυμένη τε πόλεις, πάντας τε πολίτας,
αὐτοὺς καὶ ἀλόχους καὶ κτήματα καὶ φίλα τέκνα.
ὅσσοι δ’ ἐμ μοίραις θανάτου συνέχονται ἐν εἱρκτῆι,
καὶ ὅσοι ἀγρυπνίαις μεγάλαις ὀχλοῦντ’ ὀδυνηραῖς,
καὶ οἱ ἐν ἀλλοτρίηι χώρηι πλανοώμενοι ἄνδρες,
καὶ ὅσοι ἐμ πελάγει μεγάλωι χειμῶνι πλέουσι
ἀνδρῶν ὀλλυμένων νηῶν κατὰ ἀγνυμενάων,
σώζονθ’ οὗτοι ἅπαντες, ἐπευξάμενοί σε παρεῖναι.
κλῦθι ἐμῶν εὐχῶν, μεγαλοσθενὲς οὔνομ’ ἔχουσα,
εὐείλατος ἐμοί τε γείνου, λύπης μ’ ἀνάπαυσον ἁπάσης.
Ἰσίδωρος
ἔγραψε.

“O wealth-giver, Queen of the Gods, Lady Ermouthi,
Almighty, Agathe Tyche, Isis of the great name,
Highest Deò, inventor of all life,
Manifold miracles were Your care that You might bring
Livelihood to mankind and Eunomia to all;
and You taught laws that Righteousness might prevail;
You gave skills that men’s life might be comfortable,
And You discovered the blossoms that produce edible vegetation.
Because of You, Heaven and the whole Earth have their being;
And the gusts of the winds and the Sun its sweet light.
By Your power the channels of the Nile are filled, every one,
in the late summer season, and the most turbulent water is poured
On the whole land, so that produce may be unfailing.
However many mortals live on the boundless earth,
Thracians and Hellenes,
and however many are the barbarians,
They all pronounce Your beautiful name, much honored among all peoples,
In their own languages, and in their own native lands.
The Syrians call You Astarte, Artemis, Nanaia,
The Lycian tribes call You Leto, the Lady,
The Thracians also name You as Mother of the Gods,
And the Greeks Hera of the Great Throne, Aphrodite,
Hestia the goodly, Rhea and Demeter.
But the Egyptians call You Thiouis,
since You alone are all the other Goddesses named by the races of men.
Mighty One, I shall not cease to sing of Your great Power,
Deathless Saviour, many-named, mightiest Isis,
Saving from war, cities and all their citizens:
Men, their wives, possessions, and children.
As many as are bound fast in prison, in the power of death,
As many as are in pain through long, anguished, sleepless nights,
All who are wanderers in a foreign land,
And as many as sail on the Great Sea in winter
When men may be destroyed and their ships wrecked and sunk.
All (these) are saved if they pray that You be present to help.
Hear my prayers, O One whose Name has great Power;
Prove Yourself merciful to me and free me from all distress.
Isidoros wrote it”

 

 

-Second Hymn:

χαῖρε, Τύχη Ἀγαθή, μεγαλώνυμε Ἶσι μεγίστη,
Ἑρμοῦθι, ἐπί σοι πᾶσα γέγηθε πόλις,
ζωῆς καὶ καρπῶν εὑρέτρια, οἷσί τε πάντες
τέρπονταί τε βροτοὶ σῶν χαρίτων ἕνεκα.
ὅσσοι σοὶ εὔχονται ἐπ’ ἐμπορίην τε παρεῖναι,
πλουτοῦσ’ εὐσεβέες εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον·
καὶ ὅσοι ἐν νούσοις θανατώδεσι μοίρῃ ἔχονται,
σοὶ εὐξάμενοι ταχέως {σ} ἧς ζωῆς ἔτυχον.
ὡς ἐτύμως ὁ ἀγαθὸς δαίμων, Σοκονῶπις κραταιός,
σύνναος ναίει, πλουτοδότης ἀγαθός,
κτίστης καὶ γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
καὶ ποταμῶν πάντων κὠκυτάτων τε ῥοῶν,
καὶ Ἀγχόης ὁ σὸς υἱός, ὃς οὐρανοῦ αἰθέρα ναίε[ι],
ἥλιος ἀντέλλων ἐσθ’, ὃς ἔδειξε τὸ φῶς.
ὅσσοι δὴ ἐθέλουσι γονὴν παίδων τε ποιῆσαι,
εὐξάμενοι ὑμῖν εὐτεκνίης ἔτυχον.
Νεῖλον χρυσορρόαν πείθουσ’ ἀνάγεις κατὰ [ὥρας]
Αἰγύπτου ἐπὶ γ̣ῆν ἀνδράσιν εὐτερπίην.
εὐανθεῖ τότε καρπὸς ἅπας καὶ πᾶσι μερίζ[ει],
οἷσι θέλεις, ζωὴν παντοδαπῶν ἀγαθῶν.
σῶν δώρων μνησθέντες, ὅσοις πλοῦτόν τ’ ἀνέδωκας
καὶ χάριτας μεγάλας σάς τε ἔχειν δι’ ὅλου,
τούτων σοι μοῖραν δεκάτην ἀπένειμαν <ἅ>παντες,
χαίροντες κατ’ ἔτος σῆι τε πανηγυρίηι,
εἶτα ἐδωρήσω περιτελλομένου ἐνιαυτοῦ
αὐτοῖς μηνὶ Παχὼν πᾶσιν ἐς εὐφροσύνην.
τερφθέντες δ’ εἰς οἶκόν τε πανηγυρίσαντες ἔβησαν
εὐφήμως, πλήρεις τῆς παρὰ σοῦ τε τρυφῆς.
σ̣ῶν δώρων κἀμοὶ μετάδος, Ἑρμοῦθι ἄνασσα,
σῶι ἱκέτηι, ὄλβον καὶ ἅμα εὐτεκνίην.
Ἰσίδωρος
ἔγραψε.
εὐχῶν ἠδ’ ὕμνων τε θεοὶ κλύοντες ἐμεῖο,
ἀνταπέδωκαν ἐμοὶ εὐθυμίαν χάριτα.

 

“Hail, Tyche Agathe of the great name, Isis the Greatest,
Ermouthi! in You the whole city rejoices,
O discoverer of life and of crops, in which all
mortals delight because of Your blessings. 
All those who pray to You to assist their commerce, 
prosper in their piety forever; 
and all those who are bound by fate in the grip of mortal illness, 
if they pray to You, quickly attain life from You. 
How truly the Agathos Daimon, mighty Sokonopis (Sobek)
shares Your Temple as a good giver of wealth!
For He (Sokonopis) is the creator of both Earth and the starry Heaven,
and of all the riverse and the swiftiest streams;
and Your son Ankhoes (Horus), Who inhabits the heights of Heaven,
is the Rising Sun Who revealed the light.
Those indeed who wish to create the birth of offspring,
by praying to You, obtain healthy chidren.
Persuading the gold-flowing Nile, You lead Him at the right moment 
over the land of Egypt as a blessing for men. 
Then all vegetation flourishes, and You share it out to all 
whom You favour, a life of manifold good. 
Remembering Your gifts, those to whom You have given wealth 
and Your great favours to possess for their whole life, 
they all set aside a tenth portion of these blessings for You, 
rejoicing each year at Your festival.
Therefore You grant them, as the year comes around,
all to rejoice in the month of Pakhons. 
Joyful after celebrating Your festival, they go back to their homes 
with propitious words, filled with the abundance that comes from You. 
Grant a share of Your gifts to me as well, Lady Hermouthis, 
to Your suppliant: happiness and healthy children.”
Isidoros wrote it.
Hearing my prayers and hymns, the Gods have rewarded me with the blessing of great happiness.

 

-Third Hymn:

ὑψίστων μεδέουσα θεῶν, Ἑρμοῦθι ἄνασσα,
Ἶσι ἁγνή, ἁγία, μεγάλη, μεγαλώνυμε Δηοῖ,
σεμνοτάτη δώτειρ’ ἀγαθῶν μερόπεσσι ἅπασι,
εὐσεβέσιν μεγάλας χάριτας καὶ πλοῦτον ἔδωκας,
5
καὶ ζωὴν γλυκερήν τε ἔχειν καὶ τέρψιν ἀρίστην,
ὄλβον, εὐτυχίην καὶ σωφροσύνην τε ἄλυπον.
ὅσσοι δὲ ζώουσι μακάρτατοι, ἄνδρες ἄριστοι,
σκαπτροφόροι βασιλεῖς τε καὶ ὅσσοι κ̣οίρανοί̣ εἰσι,
οὗτοί σοι ἐπέχοντες ἀν<ά>σσουσ’ ἄχρι τε γήρω[ς],
10
λαμπρὸν καὶ λιπαρὸν καταλείποντες πολὺν ὄ[λβον]
υἱάσι θ’ υἱωνοῖσι καὶ ἀνδράσι τοῖσι μεταῦ[τις].
ὃν δέ κε φίλτατον ἔσκε ἀνάκτων ἡ βασίλε[ια],
οὗτος καὶ Ἀσίας τε καὶ Εὐρώπης τε ἀν[ά]σσει,
εἰρήνη<ν> τε ἄγων, καρποὶ βρίθουσιν ἐ̣π’ αὐτῶι
15
παντοίων ἀγαθῶν, καρπόν τε φέροντες ἄρ[ισ]τ̣[ον].
ὅππου δὴ πόλεμοί τε ἀνδροκτασίαι τε μάλιστ[α],
μυριάδων ὄχλων τε τὸ σὸν σθένος, ἡ δύνα[μίς σου],
πλῆθος ἀπημαύρωσ’, ὀλίγοισι δὲ θάρσος ἔ[δωκε].
κλῦθι ἐμοῦ, ἀγαθή τε τύχη, ἱκέτου σου, ἄνασσ[α],
20
ἤ που ἐς Λιβύην ἢ ἐς Νότον ἀμφιβέβηκα[ς],
ἢ Βορέου πέρατα ναίεις ἡδυπνόου αἰεί,
ἢ Εὔρου πνωιάς, ὅθι ἀντολαὶ ἠελίοιο,
ἢ καὶ Ὄλυμπον ἵκανες ὅπου <οὐ>ρανίων[ες ἐν]ε[ισίν(?)],
ἢ καὶ ἐν οὐρανῶι ὕψι μετ’ ἀθανάτοισι δικάζεις,
25
ἢ καὶ ἠελίου ὠκυδρόμου ἅρματα βᾶσα,
κόσμον ἅπαν διάγουσα, κατοπτεύουσα ἅπαντα
ἔργ’ ἀνδρῶν ἀσεβῶν τε καὶ εὐσεβέων καθορῶσα,
εἰ δὲ καὶ ὧδε πάρει, ἰδίαν ἀρετὴν ἐφορῶσα,
τερπομένη θύμασιν, λοιβαῖσί τε ἠδὲ θυηλαῖ[ς],
30
ἀνδρῶν ναιόντων Σούχου νομὸν Ἀρσινοειτῶν
παμφύλων ἐθνῶν, ὅσσοι κατ’ ἔτος τε πάρεισι
εἰκάδι μηνὶ Παχὼν καὶ Θωὺθ δεκάτην σοι ἄγον[τ]ε[ς],
καὶ Ἀγχόηι, Σοκονῶπι, θεοῖς {α} ἁγίοισιν, ἑορτήν.
πυθομένη εὐχῶν, μελανηφόρε Ἶσι ἐλήμων,
35
καὶ ὑμεῖς, μεγάλοι τε θεο<ὶ> σύνναοι ἅμ’ αὐτῆι,
πέμψατ’ ἐμοὶ Παιᾶν’, ἀχέ[ω]ν ἰήτορα πάντω[ν].
Ἰσίδωρος
ἔγραψε.

 

O Ruler of the Highest Gods, Lady Ermouthi.
Isis, Pure, most sacred, mighty, Deò of the great name,
most hallowed bestower of good things, to all men
who are pious and righteous you give great favors and wealth,

a life that is pleasant, and most seren happiness:
material gain, good fortune, and happy soundness of understanding.
Whosoever live lives most blessed, the best of men:
scepter-bearing Kings and those who are Rulers,
these, if they depend on You, rule until old age,

leaving shining and splendid wealth in abundance
to their sons and grandsons, and to men who come after.
But he whom the Heavenly Queen holds dearest among Kings,
this one rules both Asia and Europe,
bringing the Peace; the harvests grow heavy for him,

with all kinds of good things, bearing the best fruit.
And where indeed there are wars and the slaughter of
countless throngs, Your might and Your divine power
annihilates the multitude and gives courage to the few.
Hear me, Agathe Tyche, when I pray to You, Lady,

whether You have journeyed around to Libya or to the South,
or whether You are dwelling in the outermost regions of the North Wind ever sweetly blowing,
or whether You dwell in the blasts of the East Wind, where are the risings of the Sun,
or whether You have gone to Olympos, where the Celestial Ones dwell,
or whether You are in Heaven above, a judge with the Immortal Gods,

or whether You have mounted the chariot of the swift-driving Sun,
and are crossing over the World, gazing down
and observing all the deeds of men, both impious and pious.
And if You are also present here too, You behold individual virtue,
delighting in the sacrifices, libations, and offerings

of the men who dwell in the nome of Suchos, the Arsinoïtes,
peoples of all tribes, who each year are present
on the twentieth of the month of Pakhon and Thoth, bringing a tenth for You,
and to Ankhoes (Horus), and to Sokonopis (Sobek), the Sacred Gods, during Your festival.
O hearer of prayers, black-robed Isis, the Merciful,

and You Great Gods Who share the Temple with Her,
send Paean (Apollon) to me, Healer of all ills.
Isidoros
wrote it.

 

 

-Fourth Hymn:

τίς τόδε ἁγνὸν ἔδειμ’ ἱερὸν Ἑρμοῦθι μεγίστηι;
ποῖς θεὸς ἐμνήσθη πανιεροῦ μακάρων;
ὡς αἰπὺν καὶ ἄδυτον ἐσημηώσατ’ Ὄλυμπον
Δηοῖ ὑψίστηι Ἴσιδι θεσμοφόρωι,
5
καὶ Ἀγχόηι υἱῶι καὶ δαίμονι ἀγαθῶι Σοκονῶπ,
ἀθανάτοις ὅρμον εὗρε δικαιότατον.
Αἰγύπτου τινά φασι γενέσθαι θεῖον ἄνακτα,
ὃς πάσης χώρας κύριος ἐξεφάνη
πλούσιον, εὐσεβέα, δυνάμει πάσηι τε μεγίστη̣,
10
ὃς κλέος καὶ ἀρετὴν ἔσχεν ἰσουράνιον.
τούτωι γὰρ καὶ γαῖα ὑπήκοος ἦν τε θάλασα
καὶ ποταμῶν πάντων νάματα καλλιρρόων,
καὶ πνοιαὶ ἀνέμων καὶ ἥλιος, ὃς γλυκὺ φέγγος
ἀντέλλων φαίνει πᾶσιν ἀριπρεπέως.
15
καὶ πτηνῶν τε γένη ὁμοθυμαδὸν ἔκλυεν αὐτο
καὶ τάδ’ ἐπιστέλλων πάντα ἐπήκοα ἦν.
δῆλον τοῦτ’ ἐστίν ὅτι ὄρνεα ἔκλυεν αὐτοῦ,
ὡς οἱ τῶν ἱερῶν γράμμ’ ἀναλεξάμενοι
φάσκουσίν ποτε τοῦτον ἐπ̣ιστείλαντα κορώνην,
20
σύν τε ἐπιστολίωι ἦλθε φέρουσα φάσιν·
οὐ γὰρ ἔην βροτὸς ἀνήρ, οὐδ’ ἐκ βρότου ᾖεν ἄνα,
ἀλλὰ θεοῦ μεγάλου ἔκγονος ἀενάου,
Σούχου παγκράτορος μεγάλου μεγάλου τε μεγίστου,
δαίμονος τοῦ ἀγαθοῦ υἱὸς ἄναξ ἐφάνη.
25
μητροπάτωρ τούτου δ’ ἐστὶν ζωῆς ὁ μερ,
Ἄμμων, ὃς καὶ Ζεὺς Ἑλλάδος ἠδ’ Ἀσίας.
τοὔνεκα καὶ τῶι πάντα ἐπήκοα, ὅσσ’ ἐπὶ γαίηι
ἑρπετὰ καὶ πτηνῶν οὐρανίων τε γένη.
οὔνομα δ’ ἦν ποταπὸν τούτωι; καὶ τίς τόδ’ ἔθηκε
30
κοίρανος ἢ βασιλεὺς ἠὲ τίς ἀθανάτων;
ὁ θρέψας Σεσοῶσις, ὃς οὐρανοῦ ἕσπερ’ ἀφεῖκται,
οὔνομ’ ἔθηκε καλὸν ἡλίου εὐφεγγέος.
ἑρμηνευσάμενοι δ’ Αἰγύπτιοι οὔνομα τούτου
Π̣ορραμάνρην κλῄζουσι, τὸν μέγαν ἀθάνατον.
35
θαῦμα δὲ καὶ παράδοξον ἐγὼν ἐσάκοσα παρ’ ἄλλων,
ὡς ἔπλει ἐν ὄρει ἄξοσι καὶ ἱστίωι.
ἀσφαλέως δὲ μαθών τε παρ’ ἀνδρῶν τῶν ἱστορούντῶν
ταῦτα καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάντ’ ἀναγραψάμενος
ἡρμήνηυσ’ Ἕλλησι θεοῦ δύναμίν τε ἄνακτος,
40
ὡς βροτὸς οὐδέτερος ἔσχεν ἴσην δύναμιν.
Ἰσίδωρος
ἔγραψε.

 

“Who built this Holy Temple to Ermouthi the Greatest?
What God remembered the All-Holy place of the Immortals?
As a lofty Olympos He marked out the innermost sanctuary
for the Highest Deò (Demeter), Isis Thesmophoros (“Bringer of Law”),
and for Ankhoes (Horus) Her son, and for the Agathos Daimon, Sokonopis (Sobek),
and for the Immortals He created a most fitting haven.

They say that there came to be a Divine King of Egypt,
Who appeared as Lord of the whole land,
wealthy, pious, and with greatest universal power,
Who had glory and virtue equal to the Heavens.
For to Him both Earth and the Sea were obedient,
and the waters of all the beautifully flowing rivers,
and the blasts of the winds and the Sun, Who a sweet light
shines brilliantly for all as He rises.
The races of winged creatures with one accord listened to Him
and He was instructing all those attendant creatures.
It is clear that the birds obeyed Him,
because the readers of the sacred letters
are always saying that once He gave orders to a crow,
and that she carrying His command with a letter went off.

For He was not a mortal man, nor the son of a mortal King
but rather the offspring of a God, great and eternal,
of Sobek, all powerful, twice great, the greatest,
son of the Agathos Daimon He appeared as King.
The maternal grandfather of this God is the distributor of Life,
Amon, Who is also Zeus of Hellas and Asia.
For this reason, too, all things obeyed Him, those on Earth
crawling and the races of the winged creatures of the sky.
What is the name of this one? And Who determined it,
be He commander, King, or one of the Immortals?

Sesoosis (Sesostris III), His nourisher, Who has gone to the Western Heaven,
gave Him the fair name of ‘Beautiful well-shining Sun’.
But when the Egyptians read His name
they call Him ‘King ManRe’ (m3ˁ t n Rˁ , that is the Throne Name of King Amenemhat III) the Great, Immortal.
And a wonder and a prodigy have I myself heard from others,
how He navigated on the mountain by wheels and a sail.
Reliably learning these facts from the men who study history,
I myself, too, by inscribing all of these things
interpreted for the Hellenes the power of the God and King,
how no other mortal ever possessed equal power.”
Isidoros
wrote it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s